agopoe super skillv11

agopoe super skillv11agopoe super skillv11猜你喜欢:

basquiat surfing

basquiat surfingbasquiat surfing猜你喜欢:

93年属鸡的女人婚姻

93年属鸡的女人婚姻93年属鸡的女人婚姻猜你喜欢:

8倍水芦荟胶

8倍水芦荟胶8倍水芦荟胶猜你喜欢:

aiqiyi爱情公寓4 第一集

aiqiyi爱情公寓4 第一集aiqiyi爱情公寓4 第一集猜你喜欢:

98vk俱乐部歌词mp3

98vk俱乐部歌词mp398vk俱乐部歌词mp3猜你喜欢:

85 青海省康乐医院

85 青海省康乐医院85 青海省康乐医院猜你喜欢:

心经

    观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知